Pretraživanje

PDF Print E-mail
Ako postavljanje odašilja?a tretiramo kao korištenje (najam) zajedni?kog dijela zgrade za period do 12 mjeseci dovoljna je suglasnost 51 % suvlasnika u vlasni?kom udjelu po m2. Ako se radi o najmu na period ve?i od 12 mjeseci potrebna je suglasnost 100 % suvlasnika !