Pretraživanje

PDF Print E-mail
Visina pri?uve odnocno koeficjenti za obra?unsku pri?uvu regulira se me?uvlasni?kim ugovorom (ukoliko ste isti potpisali sa navedenim koeficjentom upravitelj je dužan isto primjenjivati do druge odluke), osim tehni?kih razloga (visina prostora,pove?ano korištenje zajedni?kih dijelova zgrade i drugo ) ne postoji zakonaska osnova za razli?ite koeficijente za poslovne prostore.