Pretraživanje

PDF Print E-mail
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da upravlajnje stambenom zgradom suvlasnici povjeravaju upravitelju koji je pravna ili fizi?ka osoba, registrirana za obavljanje tih poslova.