Pretraživanje

PDF Print E-mail
Temeljem izri?ite zakonske odredbe, zajedni?ka pri?uva je namjenski vezana zajedni?ka imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokri?e troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otpla?ivanje zajma za pokriše tih troškova. Zajedni?ku pri?uvu tvore nov?ani doprinosi koje su suvlasnici uplatili na temelju odluke donesene ve?inom suvlasni?kih dijelova, odnosno odluke koju je na zahtjev nekog suvlasnika donio sud s obzirom na predvidive troškove i uzimaju?i u obzir imovinsko stanje svih suvlasnika. Mjese?ne iznose doprinosa u sredstva zajedni?ke pri?uve suvlasnici upla?uju na zaseban poslovni ra?un zajedni?ke pri?uve, koji je isklju?ivo vlasništvo suvlasnika odnosne nekretnine.