Pretraživanje

PDF Print E-mail
Zajedni?ki dijelovi zgrade navedeni su u vašem me?uvlasni?kom ugovoru , svakako su zajedni?ki dijelovi nosiva konstrukcija , temelji , krov i krovna konstrukcija ,fasada ( balkonske ograde pripadaju u grupu nosive konstrukcije i zašti?uje se bojanjem kao i fasada) , instalacije i drugo. Osim zajedni?kih svi ostali bakoni pripadaiu stanu (dakle nisu zajedni?ki dijelovi ) i za njkovo održavanje do nosive konstrukcije odgovoran je vlasnik stana,odgovaraju?om odlukom suvlasnici se mogu dogovoriti i druga?ije.