Pretraživanje

Kako suvlasnici uređuju upravljanje nekretninom u suvlasništvu?
PDF Ispis E-mail
Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (međuvlasnički ugovor). Odluke koje proizlaze iz međuvlasničkog ugovora obvezju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila većina suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine. Odredbe međuvlasničkog ugovora imaju učinak i prema suvlasniku koji je to pravo stekao nakon sklapanja međuvlasničkog ugovora. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01) u čl. 375. propisan je bitan sadržaj svakog međuvlasničkog ugovora. Pored navedenog, suvlasnici mogu ugovornim odredbama na poseban način urediti određene specifičnosti vezane uz nekretninu u njihovom suvlasništvu.