Pretraživanje

Poziv na dostavu ponuda - Sanacija krovišta stambene zgrade
Utorak, 13 Ožujak 2018 18:47
PDF Ispis E-mail

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave: Sanacija krovišta stambene zgrade na adresama Našička 2, 4, 6, 8 i 10 te Macanovićeva 4 i 6


1. OPĆI PODACI

1.1. Naziv i sjedište naručitelja

Naručitelj: Stambena zgrada Našička 2, 4, 6, 8 i 10 te Macanovićeva 4 i 6. Radi se o istoj zgradi (oblik slova L) u Zagrebu.

 

1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt

Sve informacije vezano na predmet nabave ponuditelji mogu dobiti slanjem upita na:

 

Kontakt osoba:

Hrvoje Krajna, predstavnik upravitelja

Broj telefona:                                   01/4678 411; 098/473 153

Adresa elektroničke pošte:            Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

2. PODACI O PREDMETU NABAVE:

Naziv predmeta nabave: Sanacija krovišta stambene zgrade na navedenim adresama Našička 2-10 i Macanovićeva 4 i 6.

Sanacija uključuje minimalno:

- priprema za radove (dovoz materijala, postavljanje zaštitnih elemenata, postava lifta za materijal, ...),

- demontaža kupola (i pažljivo odlaganje kupola radi ponovne upotrebe na kraju radova za kupole čije stanje to dozvoljava), demontaža gromobranske instalacije, demontaža svih elemenata za odvod oborinskih voda, dobava i postavljanje novih kupola (gdje to bude dogovoreno

- uklanjanje postojećeg azbestnog pokrova i priprema za odvoz,

- odvoz starih azbestnih ploča,

- zamjena dotrajale drvne konstrukcije krova (grede, letve, …),

- postava paropropusne folije,

- polaganje limenog pokrova (svi dijelovi limarije trebaju biti iste kvalitete),

- zamjena pokrova na strojarnicama liftova,

- montaža kupola, gromobranske instalacije te elemenata za odvod oborinskih voda.

 

Radovi ne uključuju sanaciju potkapa dimnjaka, što će biti riješeno prije početka izvođenja radova sanacije krova.

 

JAMSTVA:

Jamstvo na materijal minimalno 40 godina.

Jamstvo na radove minimalno 10 godina (pod uvjetom periodičkih godišnjih pregleda od strane izvoditelja, što se može dodatno naplaćivati – cijenu treba navesti u troškovniku).

Ponuditelji trebaju biti spremni prezentirati odlike odabranih materijala i načina rada svim zainteresiranim stanarima na zasebnom sastanku koji će se po potrebi organizirati prije početka radova.

Ponuditelji su suglasni da izvođenje radova može nadzirati neovisni nadzorni inženjer.

Ako je krovni pokrov dobavljiv u više boja i cijena nije ista, u troškovnik treba navesti boju i cijenu jeftinije boje. U sklopu ponude potrebno je dodati informaciju o cijenama drugih boja.

Svi potencijalni ponuditelji mogu doći na izmjeru ili dobiti originalne nacrte zgrade. Za navedeno je potrebno javiti se Dalibor Kuhinek 091/511 0249.

 

2.1. Troškovnik

Ponudbeni Troškovnik je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda (Prilog 1.) koji mora biti ispunjen u cijelosti.

Ponuditelj je dužan u Ponudbenom troškovniku upisati cijenu za sve stavke troškovnika (označeno bold i sa malo zatamnjenom ćelijom).

Ponuditelj je dužan u troškovnik unijeti i cijenu odvoza starog azbestnog pokrova, no ne smije je naplatiti u slučaju da troškove odvoza financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U troškovnik se mogu dodati nove stavke ili korekcije (ako smatrate da nešto nedostaje) koje je potrebno označiti crvenom bojom. Moguća je ponuda alternativnog troškovnika ali jamstvo na novo ugrađeni materijal mora biti barem 25 godina (100 %).

Kao opcija je navedena mogućnost postavljanja toplinske izolacije, te vas molimo da popunite i navedeni dio troškovnika.

U troškovnik se unosi i cijena godišnjeg pregleda koja uključuje pregled stanja krova, čišćenje oluka i materijala koji se nakupi na krovu.

Također je potrebno dostaviti informaciju o cijeni navedenih radova korištenjem Gerard Biber (crvene boje) pokrovnih ploča i dodatnih elemenata krovne konstrukcije.

Količine u troškovniku su okvirne. Postoji mogućnost manjih izmjena prije i tijekom izvođenja radova. Sve izmjene sa strane naručitelja biti će prenesene izvođaču prije početka radova. Sve izmjene od strane izvođača radova (radi zatečenog stanja kod radova na krovu, a koje nisu bile poznate zbog više sile) trebaju biti prezentirane predstavniku suvlasnika i odobrene.

 

2.2. Mjesto isporuke robe

Odabrani ponuditelj obvezuje se robu koja je predmet nabave isporučiti na lokacije Naručitelja te obaviti sve radove potrebne za sanaciju krovišta.

 

2.3. Rok isporuke robe

Početak radova dogovorit će se između ponuditelja i predstavnika suvlasnika nakon završetka postupka nadmetanja i odabira izvođača. Početak radova se očekuje oko svibnja/lipnja a ovisno o vremenskim prilikama.

 

3. PODACI O PONUDI

3.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži uslugu ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u dokumentaciji za nadmetanje.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva.

Ponuditelj treba u ponudi navesti referentnu listu radova gdje je već radove izvodio na sličnim zahvatima sličnog obujma. Po potrebi ćemo ponuditelja zamoliti za dostavu kontakt podataka predstavnika suvlasnika stambenih zgrada gdje su već izvodili radove.

Uz troškovnik zainteresirani ponuditelji trebaju dostaviti podatke o solventnosti tvrtke (BON1 i BON2).

 

3.2. Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u hrvatskim kunama

 

3.3. Rok za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda je 26.03.2018. u  09:00 sati.

Rok se može pomaknuti ako tražitelj odluči mijenjati dokumentaciju.

 

3.4. Način dostava ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama sa napomenom „NE OTVARATI-PONUDA ZA SANACIJU KROVIŠTA NAŠIČKA-MACANOVIĆEVA“ na adresu Upravitelj stan d.o.o., Ksaverska cesta 41, 10000 Zagreb

 

4. Rok, način i uvjeti plaćanja

Ponuditelj je dužan izdati zasebne račune za pojedine ulaze sukladno stvarnim troškovima. Potrebe za dodatnim troškovima (izvan dostavljene ponude) trebaju biti obrazložene predstavnicima suvlasnika čim se za njima ukaže potreba i moraju biti odobrene od predstavnika suvlasnika.

Naručitelj se obvezuje da će radove i robu platiti u tri obroka prema cijeni iz ponude u sljedećoj dinamici:

- 1/3 ponuđene cijene nakon početka radova u roku od pet radnih dana (ponuditelj mora osigurati materijal-pokrov za izvođenje radova i započeti sa radovima na sanaciji krovišta polaganjem novog pokrova),

- 1/3 ponuđene cijene kod sredine izvođenja radova u roku od pet radnih dana,

- ostatak nakon završetka radova u roku od najviše mjesec dana od završetka radova.

Ponuditelj je dužan na kraju izvođenja radova obaviti sve radnje zatvaranja gradilišta, odvoza otpada i stavljanje okoline zgrade i radilišta u zatečene uvjete prije početka radova. Također uz treći račun dužan je dostaviti svu relevantnu dokumentaciju o izvođenju radova.

 

Plaćanje će se obaviti preko računa upravitelja:

 

Upravitelj

Adresa ulaza

GSKG

Našička 4

Upravitelj stan

Našička 2, 6, 8 i 10

GAP element

Macanovićeva 4

Zapad stan

Macanovićeva 6


5. Drugi podaci koje naručitelj smatra potrebnima

5.1. Dodatne informacije i objašnjenja

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja dokumentacije, a naručitelj će pitanje i odgovor dostaviti svim subjektima od kojih se traži ponuda.

 

Dokumenti: PONUDA-ZBIR-V01C