DJELATNOST

Upravljanje i održavanje zgrada
Poslovanje nekretninama
Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovinskog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA

Primarna djelatnost našeg trgovačkog društva je upravljanje i održavanje zgrada

Temeljem čl. 375. i čl. 384. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima suvlasnici su dužni zaključiti u pisanom obliku međuvlasnički ugovor kojim uređuju uzajamne odnose u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine.

Temeljem čl. 378. Zakon, suvlasnici su dužni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju. Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za račun suvlasnika u granicama ovlasti utvrđenih ugovorom, te raspolaže sredstvima zajedničke pričuve.

Zajednička pričuva je namjenski vezana zajednička imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšavanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova.

Trgovačko društvo UPRAVITELJ-STAN d.o.o. za svaki stambeni ili poslovni objekt u pogledu kojeg je sa suvlasnicima zaključio ugovor o upravljanju, otvara poseban poslovni račun kod pravne osobe koja obavlja poslove platnog prometa – banke.

Za sve naše klijente vodimo posebne poslovne račune u Raiffeisenbank Austria d.d. u Zagrebu, a s kojom imamo i ugovorenu kreditnu liniju na način da naši klijenti – suvlasnici mogu dobiti kreditna sredstva radi poduzimanja određenih radova na nekretnini u suvlasništvu (npr. sanacija krova, sanacija fasade zgrade, popravak dizala i slično).

Naravno, ovisno o volji, željama i potrebama suvlasnika, moguće je ostvariti kredit za održavanje zajedničkih dijelova kojima se financiraju sredstava zajedničke pričuve i u nekoj drugoj banci.

Najmanja sredstava koja je dužan uplaćivati svaki suvlasnik iznose 0.54 kn / m2 od vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje.

Prilikom ugovaranja upravljanja, temeljem podataka i dokumentacije dobivene od suvlasnika, Izračunavamo vlasnički udio svakog suvlasnika, vršimo procjenu stanja zgrade, te na osnovu istog dajemo prijedlog za visinu sredstava zajedničke pričuve koji će svaki od suvlasnika biti dužan mjesečno doprinositi.

Svakom suvlasniku omogućeno je da preko izabranog predstavnika dobije uvid u trenutno stanje računa zgrade, odnosno da dobije svaku informaciju vezanu uz vođenje poslova upravljanja i održavanja zgrade.