Pretraivanje

O nama

Trgova?ko drutvo UPRAVITELJ-STAN d.o.o. osnovano je kao gra?evinska tvrtka u lipnju 1994. godine te se od tada neprekidno bavi odravanjem zgrada. Nakon stupanja na snagu Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima te uskla?ivanja osnovnih akata, od svibnja 1999. godine nae drutvo slubeno je registrirano i za obavljanje djelatnosti upravljanja zgradama, te je upravljanje i odravanje zgradama postalo primarna djelatnost naeg trgova?kog drutva.

U okviru registrirane djelatnosti upravljamo stambenim i poslovnim zgradama, organiziramo naplatu pri?uve, trokova najma i ostalih naknada vezanih uz koritenje stambenih i poslovnih prostora te nadziremo odravanje zajedni?kih dijelova i ure?aja zgrada kao i rukovanje kotlovnicama i ostalim energetskim postrojenjima. Radimo i poslove izvo?enja gra?evinsko zavrnih radova na zajedni?kim i posebnim dijelovima zgrada, sve sukladno ugovorenim obvezama.

Temeljem dosadanjeg iskustva, obavljanje poslova ovlatenog upravitelja organizirali smo na na?in da trgova?ko drutvo UPRAVITELJ-STAN d.o.o. obavlja poslove upravljanja i odravanja zgrada sukladno odredbama Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima, dok smo poslove gra?evinskih radova organizirali u naoj tvrtki VIG GRA?ENJE d.o.o., a tako?er imamo organiziranu i mreu odabranih suradnika (banke, gra?evinske tvrtke i obrtnici, komunalne tvrtke, osiguravaju?e ku?e, te ovisno o potrebama za pravne poslove koristimo usluge odabranog odvjetni?kog ureda). Pruanje svih navedenih usluga mogu?e je organizirati putem zaposlenih u naem drutvu kao i izravno s naim suradnicima.
Na ovaj na?in nastojali smo na najmanju mogu?u mjeru svesti trokove upravljanja i odravanja stambenih i poslovnih objekata, te svojim klijentima - suvlasnicima koji su nam poklonili svoje povjerenje osigurati brzu, kvalitetnu i prije svega stru?nu pomo?.

Poslove upravljanja i odravanja stambenih i poslovnih objekata obavljamo temeljem me?uvlasni?kog ugovora suvlasnika svakog pojedinog objekta, donesenog u skladu sa odgovaraju?im zakonskim odredbama, te temeljem ugovora o upravljanju zaklju?enog izme?u naeg trgova?kog drutva i suvlasnika svakog pojedinog objekta.

Kao ovlateni upravitelji imamo na upravljanju razli?ite stambene i poslovne objekte na podru?ju Grada Zagreba, Grada Velike Gorice i Grada Dugo Selo.

Razvoj trgova?kog drutva UPRAVITELJ-STAN d.o.o. planiran je sa ograni?enim brojem ugovorenih objekata u cilju pruanja posebno kvalitetne usluge i stalnog kontakta zaposlenih u drutvu sa klijentima - suvlasnicima. Odabirom takvog pristupa upravljanju i odravanju posebno je naglaena naa spremnost da svakodobno udovoljimo sve ve?im potrebama i zahtjevima naih klijenata.

Neposredni sudionici upravljanja su suvlasnici i upravitelj, to zna?i da se suvlasnici brinu za svoje vlasnitvo na na?in da donose odluke o upravljanju i odravanju nekretnine u suvlasnitvu, a upraviteljeva dunost je da izvrava odluke suvlasnika, savjetuje ih i pomae im u okviru ugovorenih obveza.
U svrhu realizacije ugovorenih obveza UPRAVITELJ-STAN d.o.o. zapoljava visoko kvalificirane i stru?no osposobljene radnike, s preko 20 godina iskustva u obavljanju poslova vezanih uz gra?evinarstvo, odravanje posebnih i zajedni?kih dijelova nekretnina te su isti upoznati s problematikom stanovanja u zgradama.

Zaposleni u UPRAVITELJ-STAN-u d.o.o. su:

Direktor:
Ivica Gudelj
Tel: 385 1 4611 920
Mob: 385 98 299 870
Fax: 385 1 4678 413
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Referent upravljanja:
Hrvoje Krajna
Tel: 385 1 4678 411
Mob: 385 98 473 153
Fax: 385 1 4678 413
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Referent upravljanja:
Marko Gjurek
Tel: 385 1 4678 411
Mob: 385 98 413 347
Fax: 385 1 4678 413
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Referent knjigovodstva:
Jasminka Jaki?
Tel: 385 1 4678 411
Mob: 385 98 354 595
Fax: 385 1 4678 413
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


VIG GRA?ENJE d.o.o.

Direktor
Goran trukelj
Tel: 385 1 3738 001
Fax: 385 1 3738 001
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it