Pretraivanje

Djelatnost

UPRAVITELJ-STAN D.O.O. registrirano je za obavljanje slijede?ih djelatnosti :

- Upravljanje i odravanje zgrada
- Poslovanje nekretninama
- Gra?enje projrktiranje i nadzor nad gra?enjem
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovinskog posredovanja na doma?em i inozemnom
tritu

UPRAVLJANJE I ODRAVANJE ZGRADA


Primarna djelatnost naeg trgova?kog drutva je upravljanje i odravanje zgrada.

Temeljem ?l. 375. i ?l. 384. Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima suvlasnici su duni zaklju?iti u pisanom obliku me?uvlasni?ki ugovor kojim ure?uju uzajamne odnose u svezi s upravljanjem i koritenjem nekretnine.

Temeljem ?l. 378. Zakon, suvlasnici su duni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju. Upravitelj moe biti fizi?ka ili pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova. Upravitelj upravlja nekretninom u ime i za ra?un suvlasnika u granicama ovlasti utvr?enih ugovorom, te raspolae sredstvima zajedni?ke pri?uve.

Zajedni?ka pri?uva je namjenski vezana zajedni?ka imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokri?e trokova odravanja i poboljavanja nekretnine te za otpla?ivanje zajma za pokri?e tih trokova.

Trgova?ko drutvo UPRAVITELJ-STAN d.o.o. za svaki stambeni ili poslovni objekt u pogledu kojeg je sa suvlasnicima zaklju?io ugovor o upravljanju, otvara poseban poslovni ra?un kod pravne osobe koja obavlja poslove platnog prometa - banke.

Za sve nae klijente vodimo posebne poslovne ra?une u Raiffeisenbank Austria d.d. u Zagrebu, a s kojom imamo i ugovorenu kreditnu liniju na na?in da nai klijenti - suvlasnici mogu dobiti kreditna sredstva radi poduzimanja odre?enih radova na nekretnini u suvlasnitvu (npr. sanacija krova, sanacija fasade zgrade, popravak dizala i sli?no).

Naravno, ovisno o volji, eljama i potrebama suvlasnika, mogu?e je ostvariti kredit za odravanje zajedni?kih dijelova kojima se financiraju sredstava zajedni?ke pri?uve i u nekoj drugoj banci.

Najmanja sredstava koja je duan upla?ivati svaki suvlasnik iznose 0.54 kn / m2 od vrijednosti njegova posebnog dijela godinje.

Prilikom ugovaranja upravljanja, temeljem podataka i dokumentacije dobivene od suvlasnika, Izra?unavamo vlasni?ki udio svakog suvlasnika, vrimo procjenu stanja zgrade, te na osnovu istog dajemo prijedlog za visinu sredstava zajedni?ke pri?uve koji ?e svaki od suvlasnika biti duan mjese?no doprinositi.

Svakom suvlasniku omogu?eno je da preko izabranog predstavnika dobije uvid u trenutno stanje ra?una zgrade, odnosno da dobije svaku informaciju vezanu uz vo?enje poslova upravljanja i odravanja zgrade.