Pretraživanje

PDF Print E-mail
U odgovoru na Vaše pitanje napominjemo da je bitno pogledati Me?uvlasni?ki ugovor Vaše stambene zgrade te ugovor o upravljanju koji ste zaklju?ili s izabranim upraviteljem. Ukoliko se radi o parkirnom mjestu koje je dio nekretnine u suvlasništvu a koja je povjerena na upravljanje izabranom upravitelju, tada postoji obveza uplate doprinosa u sredstva pri?uve. U Me?uvlasni?kom ugovoru suvlasnici odre?uju koeficijent po kojem ?e se pla?ati doprinos u pri?uvu za parkirno mjesto.