Pretraivanje

Da li je to?no da je Zakonom predvi?eno da Suvlasnici mogu suglasno povjeriti upravljanje stvarju odre?enoj osobi kao upravitelju, koji ?e djelovati kao njihov opunomo?enik. Za upravitelja mogu izabrati jednoga ili nekolicinu izme?u sebe, a mogu upravljanje povjeriti i bilo kojoj drugoj poslovno sposobnoj fizi?koj ili pravnoj osobi.
PDF Print E-mail
Da, to je stavak 1., ?l.44 Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima koji je moda nejasan, jer ne spominje da se upravljanje povjerava fizi?koj ili pravnoj osobi koja je REGISTRIRANA za upravljanje. Donekle je objanjeno prema ?l.378 istog zakona koji kae da su suvlasnici nekretnine duni poslove upravljanja nekretninom povjeriti upravitelju u skladu s ugovorom kojega s tim upraviteljem sklapaju, a upravitelj moe biti fizi?ka ili pravna osoba upisana dakle registrirana za obavljanje tih poslova.