Pretraivanje

da li se ugradba novog dizala u u zajedni?koj nekretnini financira iz pri?uve i s kojim udjelom pojedinog suvlasnika?
PDF Print E-mail
Ukoliko se radi o ugradnji novog dizala na mjesto starog (ve? postoje?eg) koje vie ne zadovoljava, svi radovi mogu se financirati iz zajedni?ke pri?uve. Ako se ugra?uje novo dizalo u zgradi koja ga nikad nije imala potrebna je 100% suglasnost svih suvlasnika zgrade. Udio u trokovima odravanja i ugradnje uvjek je jednak udjelu kvadrature pojedinog suvlasnika, ukoliko svi suvlasnici ne dogovore druga?ije !