Pretraivanje

Da li poslovni prostori moraju pla?ati duplu pri?uvu. Hvala.
PDF Print E-mail
Za poslovne prostore uob?ajeno je ugovaranje me?uvlasni?kim ugovorom primjena koeficjenta izme?u 1,25 i 2 . Ukoliko vlasnik poslovnog prostora potpie me?uvlasni?ki ugovor sa pove?anim keficijentom zaduenje u pri?uvu obavezan je pla?at temeljem ugovorenih obaveza. Za navedene koeficijente ne postoji zakonaska osnova i te poslovni prostori nisu u obavezi pla?ati duplu pri?uvu.