Pretraživanje

PDF Print E-mail
Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvr?uju se ugovorom koji mora biti sklopljen u pisanom obliku (me?uvlasni?ki ugovor). Odluke koje proizlaze iz me?uvlasni?kog ugovora obvezju sve suvlasnike ako je ugovor sklopila ve?ina suvlasnika ?iji suvlasni?ki dijelovi ?ine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine. Odredbe me?uvlasni?kog ugovora imaju u?inak i prema suvlasniku koji je to pravo stekao nakon sklapanja me?uvlasni?kog ugovora. Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00 i 114/01) u ?l. 375. propisan je bitan sadržaj svakog me?uvlasni?kog ugovora. Pored navedenog, suvlasnici mogu ugovornim odredbama na poseban na?in urediti odre?ene specifi?nosti vezane uz nekretninu u njihovom suvlasništvu.