Pretraživanje

PDF Print E-mail
Me?uvlasni?kim ugovorom, koji su potpisali suvlasnici ?iji vlasni?ki dijelovi ?ine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine, suvlasnici odlu?uju o izboru ovlaštenog upravitelja koji ?e upravljati nekretninom u njihovom suvlasništvu. Ugovorom o upravljanju upravitelj se obvezuje da ?e poslove upravljanja i održavanja nekretnine obavljati pažnjom dobrog gospodara, štite?i interese svih suvlasnika glede nekretnine koja mu je povjerena na upravljanje.