Pretraivanje

Kako se utvr?uje iznos doprinosa svakog pojedinog suvlasnika u sredstva zajedni?ke pri?uve?
PDF Print E-mail
Iznos minimalne pri?uve odredio je zakonodavac na na?in da je utvrdio da su suvalsnici duni upla?ivati doprinos u pri?uvu najmanje u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihova posebnoga dijela, godinje. Konkretno to zna?i 1,54 kn mjese?no po metru kvadratnom. Etalonska vrijednost 3.400,00 kn/12 mj.=283,33 kn x 0,54%=1,54 kn/m2 mjese?no. Iako je 2000. godine etalonska vrijednost stana u Republici Hrvatskoj pove?ana na 4.660,00, u praksi upravljanja nekretninama ostala je minimalna pri?uva u iznos 1,54 kn/m2 mjese?no. Za potrebe poduzimanja odre?enih radova, otplatu kredita ili za neke druge potrebe, suvlasnici mogu u skladu sa odgovaraju?im odredbama Zakona o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima donijeti odluku da se pove?a iznos koji je svaki od njih duan doprinositi u sredstva zajedni?ke pri?uve.