Pretraivanje

Usluge

elimo Vas upoznati sa uslugama koje smo kao ovlateni upravitelj u mogu?nosti pruiti naim klijentima - suvlasnicima:

 • Kompletna usluga ugovaranja upravljanja stambenim ili poslovnim objektom, uklju?uju?i dostavu ponude, razgovor sa suvlasnicima, eventualna priprema dokumentacije za otkaz postoje?em upravitelju, te izrada ugovora o upravljanju i me?uvlasni?kog ugovora kao i izrada ostale dokumentacije za ugovaranje upravljanja objektom;
 • Temeljem me?uvlasni?kog ugovora, ugovora o upravljanju i zapisnika o gra?evinskom stanju objekta, izra?ujemo godinji program upravljanja i odravanja objekta;
 • Na osnovi programa upravljanja koji se izra?uje za svaku narednu godinu, a u skladu sa potrebama upravljanja i odravanja objekta, te mogu?nostima i potrebama suvlasnika, vrimo izra?un procjene potrebne visine pri?uve za predmetni objekt;
 • Temeljem zaklju?enog Me?uvlasni?kog ugovora suvlasnika, temeljem godinjih programa, kao i temeljem eventualnih kasnijih odluka suvlasnika utvr?ujemo visinu sredstava pri?uve koje je svaki od suvlasnika obvezan doprinositi u sredstva zajedni?ke pri?uve, te organiziramo naplatu sredstava zajedni?ke pri?uve od suvlasnika, uklju?uju?i i prinudnu naplatu putem Suda;
 • Za svaki stambeni ili poslovni objekt otvaramo zaseban poslovni ra?un sredstava zajedni?ke pri?uve i to u Raiffeisenbank Austria d.d. u Zagrebu, a s kojom imamo i ugovorenu kreditnu liniju na na?in da nai klijenti - suvlasnici mogu dobiti kreditna sredstva radi poduzimanja odre?enih radova na nekretnini u suvlasnitvu (npr. sanacija krova, sanacija fasade zgrade, popravak dizala i sli?no);
 • Vezano uz poslove platnog prometa, izvravamo dnevno knjigovodstveno-ra?unovodstveno pra?enje ra?una sredstava zajedni?ke pri?uve za svaki pojedini objekt koji imamo na upravljanju;
 • Organiziramo redovno odravanje zajedni?kih dijelova zgrade putem utvr?ivanja ?injeni?nog stanja, analize kvarova, izradom trokovnika ili osiguranjem tehni?kog rjeenja sanacije, prikupljanjem ponuda za poslove redovitog i izvanrednog odravanja te ugovaranja temeljem odluka suvlasnika;
 • Vrimo kontinuirani nadzor svih ugovorenih poslova u tehni?kom i financijskom smislu;
 • Vrimo obradu i pla?anje ra?una za obavljene ugovorene radove kao i pogonske trokove - ugovoreni honorari predstavnika suvlasnika, ?ista?ica, trokovi elektri?ne energije za zajedni?ke ure?aje i rasvjetu;
 • Putem svojih dostavlja?a ili temeljem dogovora s predstavnikom, svakom suvlasniku mjese?no unaprijed dostavljamo uplatnicu s iznosom doprinosa u sredstva zajedni?ke pri?uve;
 • Svaki od klijenata - svaki suvlasnik moe svakodnevno, u toku radnog vremena, dobiti informacije o stanju sredstava na ra?unu zajedni?ke pri?uve, a godinjim izvjetajem u skladu sa zakonskom i ugovorenom obavezo, pravovremeno informiramo sve suvlasnike;
 • Imamo organiziranu vlastitu slubu hitnih intervencija od 0 do 24 sata. Sustav hitnih intervencija organiziran je kroz mreu vanjskih suradnika. Zaposleni na hitnim intervencijama, konkretno na primanju poziva i organiziranju hitnosti postupanja, u stalnom su radnom odnosu u UPRAVITELJ-STAN-u d.o.o., te je time omogu?ena potpuna kontrola hitnih intervencija te osobito da iste budu izvrene u najkra?em mogu?em roku kao i da predstavnik suvlasnika bude potpuno i pravovremeno informiran o postupanju.
 • Organiziramo ugovaranje osiguranja objekta na upravljanju sa osiguravaju?om ku?om prema izboru suvlasnika; na osnovu ugovorene police osiguranja izra?ujemo zahtjeve za povrat nastalih teta te trokove i prihode osiguranja prikazujemo u izvjetajima.
 • Pruamo usluge zastupanja suvlasnika u svezi s upravljanjem nekretninom u postupcima pred dravnim tijelima, sukladno Zakonu o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima;
 • Putem vanjskih suradnika osiguravamo pomo? i organizaciju u postupku zatite interesa suvlasnika prema tre?im osobama (npr. u postupku osiguranja dokaza za nedostatke na zgradi u garantnom periodu, komunikacija sa komunalnim i drugim upravnim tijelima i sli?no), a tako?er osiguravamo i pomo? prilikom postupka etairanja objekta.
 • Pruamo uslugu rukovanja toplinskim postrojenjima (kotlovnice, ure?aji za grijanje i hla?enje).
 • Pruamo i druge usluge u skladu sa dogovorom i potrebama suvlasnika, a sve sukladno odgovaraju?im zakonskim odredbama te zaklju?enom Ugovoru o upravljanju.